Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Jan Jetmar s.r.o. so sídlom T.G.Masaryka 980, 56501 Choceň, Česká republika, IČO: 08925666, DIČ: CZ08925666, pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.akonovy.sk

Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky predaja tovaru (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti (obchodná firma) Jan Jetmar s.r.o. so sídlom T.G.Masaryka 980, 56501 Choceň, IČO: 08925666, DIČ: CZ08925666, (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len "občiansky zákonník ") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len" kúpna zmluva ") uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len" kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.akonovy.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Predávajúci je podnikateľom v zmysle ust. § 420 Občianskeho zákonníka.

1.3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ (právnická alebo fyzická osoba). Spotrebiteľom je v zmysle ust. § 419 Občianskeho zákonníka každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom, so zámerom tak robiť sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Práva a povinnosti z týchto podmienok náležia kupujúcemu (ako spotrebiteľovi, tak i podnikateľmi), pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené, prípadne z právnej úpravy nevyplýva, že určité práva patria len kupujúcemu - spotrebiteľovi (viď napr. Článok 5. týchto obchodných podmienok).

1.4. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred odoslaním svojej objednávky a je na ne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že súhlasí s ich obsahom.

1.5. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú pred znením obchodných podmienok prednosť.

1.6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v slovenskom jazyku.

1.7. Tieto obchodné podmienky sú platné v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň uzatvorenia zmluvy.

Kúpna zmluva

2.1. Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obsahuje jeho označenie, ako opis hlavných vlastností tovaru. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu, platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky. V prípade, ak má byť tovar podľa požiadavky kupujúceho, odoslaný mimo územia Slovenskej republiky, je potrebná výslovná dohoda o týchto nákladoch medzi predávajúcim a kupujúcim; bez tejto dohody nie je kúpna zmluva uzatvorená.

2.3. Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné, s výnimkou zjavnej chyby, napr. keď bude uvedená cena tovaru zjavne chybná a nesprávna a výrazne sa bude odlišovať od ceny porovnateľného tovaru. O tejto skutočnosti bude predávajúci obratom informovať kupujúceho.

2.4. Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho, urobených na webovom rozhraní obchodu. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, potom návrhom na uzavretie zmluvy - ponukou, je umiestnenie ponúkaného tovaru na webových stránkach predávajúceho. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom; predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť prijatie tejto objednávky. Za prípadné chyby pri prenose dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Kupujúci - spotrebiteľ nie je oprávnený v objednávke meniť podmienky ponuky predávajúceho, hoci by sa išlo o nepodstatné zmeny. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, potom návrhom na uzavretie zmluvy je kupujúcim odoslaná objednávka; k uzavretiu kúpnej zmluvy v tomto prípade dochádza až doručením súhlasu predávajúceho (akceptácia) kupujúcemu s jeho návrhom.

2.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil; v tejto fáze je kupujúcemu poskytnutý priestor na zistenie a opravenie chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou jej obdržanie, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

2.6. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar v prípade vyčerpania zásob alebo straty plnenie predávajúceho. O tejto skutočnosti vyrozumie predávajúci kupujúceho bez zbytočného odkladu.

2.7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.8. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že mu boli predávajúcim na jeho webovej stránke a v týchto obchodných podmienkach poskytnuté všetky povinné informácie a oznámenie podľa ust. § 1811 a ust. § 1820 občianskeho zákonníka.

Cena tovaru a platobné podmienky

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsobom (podľa voľby kupujúceho):

v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho na adrese: Jan Jetmar s.r.o. T.G.Masaryka 621, 56501 Choceň, IČO: 08925666, DIČ: CZ08925666,, a to po potvrdení (e-mailom) zo strany predávajúceho, že tovar je pripravený k vyzdvihnutiu

dobierka - platbu za tovar uhradí kupujúci poštovému doručovateľovi / kuriérovi pri prevzatí tovaru

bankový prevod - kupujúci uhradí kúpnu cenu na účet predávajúceho, ktorý mu predávajúci oznámi (vrátane variabilného symbolu platby) po obdržaní objednávky, a to najneskôr do 3 dní. Pri tomto spôsobe platby je kúpna cena tovaru uhradená pred odoslaním;t.j. do doby jej zaplatenia nebude tovar odoslaný. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené dodaním tovaru.

3.3. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.4. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a pošle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade jasnej a závažnej chyby v cene, keď cena produktu sa výrazne líši od bežnej cenovej hladiny produktu.

Doprava, dodania tovaru a cena dopravy

4.1. V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.2.Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak je pri tovare uvedené, že je „skladom“, odošle predávajúci tovar v čo najkratšom termíne, spravidla do 2 pracovných dní. Pokiaľ tovar nie je skladom, prípadne sa jedná o tovar podľa individuálnej objednávky kupujúceho, bude kupujúci o termíne dodania tovaru predávajúcim vyrozumený a tento termín bude odsúhlasený kupujúcim. Predávajúci nie je zaviazaný k odoslaniu tovaru v stanovených/dohodnutých termínoch dodania, pokiaľ nie sú splnené podmienky dodania (viď najmä bod 6 tohto článku obchodných podmienok).

4.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej lehote porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 0,40 centov, maximálne však 12 EUR. Predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutnej výške, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

4.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

4.5. Objednaný tovar môže byť na území Slovenskej republiky dodaný týmito spôsobmi; pričom kupujúci je oprávnený si zvoliť spôsob dodania:

na adresu dodania uvedenú v objednávke kupujúceho s dobierkou - tovar je doručovaný dopravcom na dobierku; viď cenník: www.akonovy.sk/content/1-dodanie 

na adresu dodania uvedenú v objednávke kupujúceho bez dobierky - tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako pri dodaní s dobierkou za predpokladu, že bol medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutý individuálny spôsob platby; viď cenník: www.akonovy.sk/content/1-dodanie 

osobný odber v sídle predávajúceho - kupujúci si vyzdvihne tovar v sídle predávajúceho; táto služba je bezplatná. Predávajúci v tomto prípade vyzve kupujúceho k odberu tovaru telefonicky alebo e-mailom podľa údajov na objednávke, a to najneskôr do jedného pracovného dňa od splnenia podmienok pre dodanie tovaru, uvedených v bode 4.6 týchto obchodných podmienok.

4.6. Podmienkou pre dodanie tovaru je:

voľné skladové zásoby objednaného tovaru v objednanom množstve na elektronickej objednávke; 

prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho (pri platbe vopred, tzv. na proforma faktúru).

4.7. Ak je tovar dodávaný podľa odstavca a) alebo b) bod 4.5. týchto obchodných podmienok, je vec kupujúcemu (spotrebiteľovi) odovzdaná (dodaná) v okamihu, keď mu ju dopravcu odovzdá. To neplatí v prípade, keď dopravcu určil kupujúci, bez toho aby mu bol predávajúcim ponúknutý; v týchto prípadoch je tovar dodaný kupujúcemu odovzdaním do prepravy prvému dopravcovi pre kupujúceho a umožnením, aby si kupujúci uplatnil voči dopravcovi práva z prepravnej zmluvy (§ 2090 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

4.8. V prípade výskytu nepredvídateľného problému so skladovými zásobami z dôvodu, ktoré nie je možné ovplyvniť si predávajúci vyhradzuje právo zrušiť predaj.

Poučenie kupujúceho - spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

5.1. Ak sa nejedná o prípad uvedený v bode 5.7. týchto obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od zmluvy odstúpiť, má kupujúci - spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od odstúpiť od zmluvy.

5.2. Právo odstúpenia od zmluvy patrí kupujúcemu – spotrebiteľovi bez udania dôvodu v lehote 14 dní, pričom (ak nie je nižšie v bode V.3. uvedené inak) táto lehota končí uplynutím štrnástich dní odo dňa uzavretia zmluvy.

5.3. Ak je predmetom záväzku kúpa tovaru, končí 14-dňová lehota uplynutím štrnástich dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar, alebo:

· posledný kus tovaru, ak objedná spotrebiteľ v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne, alebo

· poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo

· prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dohodnutá pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.

5.4. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci – spotrebiteľ o svojom odstúpení informovať predávajúceho formou akéhokoľvek jednoznačného vyhlásenia (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom na adresu predávajúceho). Kupujúci – spotrebiteľ môže tiež použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nachádzajúci sa na týchto webových stránkach; použitie vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy však nie je pre spotrebiteľa povinné.

5.5. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od uzavretej kúpnej zmluvy, je nevyhnutné, aby kupujúci najneskôr 14. deň (teda posledný deň lehoty na odstúpenie) odoslal prejav vôle o odstúpení predávajúcemu. Pokiaľ bude kupujúci realizovať právo na odstúpenie prostredníctvom vzorového formulára (vyplnením na internetových stránkach predávajúceho), potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu v textovej podobe prijatie tohto odstúpenia.

5.6. Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, zaslať predávajúcemu späť na jeho adresu alebo odovzdať predávajúcemu tovar obdržaný na základe kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný pred uplynutím 14 dní. Tovar musí byť zabalený vo vhodnom obale, musí byť nepoužitý, nepoškodený, bez známok používania, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.).

5.7. Priame náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení od zmluvy nesie spotrebiteľ, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Výška nákladov sa bude v takom prípade odvíjať od spôsobu vrátenia tovaru zvoleného kupujúcim (obvykle vo výške nákladov na prepravu tovaru).

5.8. V prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu došlo oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré predávajúci od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dopravu tovaru (len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý bol spotrebiteľom použitý na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ spotrebiteľ výslovne neurčil inak. Predávajúci vracia spotrebiteľovi platbu až po obdržaní vráteného tovaru alebo potom čo spotrebiteľ preukáže, že tovar odoslal späť na určenú adresu predávajúceho, a to podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.

5.9. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností spotrebiteľa, je predávajúci oprávnený voči spotrebiteľovi uplatniť nárok na náhradu zníženej hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú sumu.

5.10. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.11. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, a to po márnom uplynutí dodatočnej primeranej lehoty podľa výzvy kupujúceho doručenej predávajúcemu. Kupujúci nie je povinný poskytnúť predávajúcemu dodatočnú lehotu na splnenie, pokiaľ predávajúci odmietol plniť alebo je zrejmé, že plnenie je v určenom čase nevyhnutné (s ohľadom na okolnosti pri uzavretí zmluvy), prípadne kupujúci oznámil predávajúcemu pred uzavretím zmluvy, že dodanie tovaru v dohodnutom termíne je nevyhnutné.

5.12. Právo na odstúpenie od zmluvy (do 90 dní odo dňa uzavretia zmluvy) patrí spotrebiteľovi aj v prípade, keď boli dotknuté jeho práva nekalou obchodnou praktikou predávajúceho; na miesto odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ oprávnený požadovať primerané zníženie ceny v rozsahu zodpovedajúcom povahe a závažnosti nekalej obchodnej praktiky. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy podľa tohto odseku, ak preukáže predávajúci, že je to s ohľadom na predmet zmluvy, povahu a závažnosť nekalej obchodnej praktiky neprimerané.

5.13. Kupujúci - spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemôže ako spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy:

a) o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade plnenia za odplatu, iba ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy, b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy s tým, že dodanie je možné uskutočniť až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých skutočná hodnota závisí od výchyliek trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

c) o dodávke tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,

d) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

e) o neodkladnej oprave alebo údržbe, ktorá sa má vykonať na mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to však neplatí pre vykonanie iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iného tovaru ako náhradných dielov nutných na vykonanie opravy alebo údržby,

f) o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť po tom, čo ho spotrebiteľ porušil,

g) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, ak ho spotrebiteľ porušil,

h) o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie,

i) o ubytovaní, preprave tovaru, nájme dopravného prostriedku, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ sa má podľa zmluvy plniť k určitému dátumu alebo v určitom období,

j) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa iného zákona, ktoré môže byť spotrebiteľ fyzicky prítomný, alebo

k) o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, po tom, čo sa začalo s plnením; v prípade plnenia za odplatu, pokiaľ začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ bol poučený, že tým právo odstúpiť od zmluvy zaniká, a podnikateľ mu poskytol potvrdenie podľa § 1824a ods. 1 a 2 alebo § 1828 ods. 3 a 4. Občianskeho zákonníka.

5.14. Odstúpenie od zmluvy podnikateľom:

a) Ak je kupujúcim podnikateľ, je tento oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom.

b) Po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim môže dôjsť k zrušeniu zmluvy a vráteniu tovaru, podľa podmienok odsúhlasených predávajúcim.

Zodpovednosť za vady, záruka

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

6.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

a) zodpovedá dohodnutému opisu, druhu množstva, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,

b) je vhodné na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje as ktorým predávajúci súhlasil,

c) je dodané s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

    Návody pre telefóny Apple sú tiež dostupné na tejto internetovej adrese: https://support.apple.com/sk-sk/guide/iphone/welcome/ios

6.3. Predávajúci ďalej zodpovedá kupujúcemu, že popri dohodnutých vlastnostiach:

a) je tovar vhodný na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem,

b) tovar množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, ibaže predávajúci preukáže, že si ho nebol vedomý alebo že bolo v čase uzavretia zmluvy opravené aspoň porovnateľným spôsobom, akým bolo urobené, alebo že na rozhodnutie o kúpe nemohlo mať vplyv,

c) je tovar dodaný s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a

d) tovar zodpovedá akosťou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzavretím zmluvy.

6.4. Predávajúci zodpovedá aj za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou tovaru vykonanú spotrebiteľom, pokiaľ sa taká vada vyskytla v dôsledku nedostatku v návode poskytnutého predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu.

6.5. Ustanovenia uvedené v bode VII.3. týchto obchodných podmienok sa nepoužijú v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že sa niektorá vlastnosť tovaru líši a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

6.6. V prípade, že predmetom zmluvy je tovar s digitálnymi vlastnosťami, zodpovedá predávajúci za poskytovanie dohodnutých aktualizácií a ďalej „nutných aktualizácií“ (tj tých, ktoré sú nevyhnutné, aby vec uchovala svoje vlastnosti), vrátane upozornenia na ich dostupnosť, po dobu dvoch rokov alebo dlhšiu dobu, počas ktorej je to dohodnuté alebo, v prípade jednorazového poskytnutia digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu po dobu, počas ktorej to môže kupujúci rozumne predpokladať. To neplatí v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že aktualizácie poskytované nebudú a kupujúci s tým výslovne súhlasil.

6.7. Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí, ibaže to povaha tovaru alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vadného plnenia najneskôr do dvoch (2) rokov od prevzatia tovaru.

6.8. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci vytknutím vady u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený (na adrese jeho prevádzky, v sídle/mieste podnikania).

6.9. Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy kupující vytkne zjištěnou vadu u prodávajícího/autorizovaného servisu (osobně, písemně, emailem atd.), přičemž k tomuto vytknutí vady je kupující zavázán bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

6.10. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, je kupujúci podľa svojej voľby oprávnený uplatniť jednu z nasledujúcich variant:

a) nárok na bezplatné odstránenie vady opravou, alebo

b) odstránenie vady dodaním novej veci bez vady,

iba ak takto zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný⁏ to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

Voľbu nároku oznámi kupujúci predávajúcemu súčasne s oznámením vady alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Zmena vykonanej voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ:

a)       prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,

b)      se vada projeví opakovaně,

c)       je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d)      je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6.11. Pri vade, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy, má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny (ďalej viď § 2107 a nasl. Občianskeho zákonníka)

6.12. Kupujúci je v prípade reklamácie povinný preukázať nákup tovaru predložením dokladu o kúpe alebo iným vhodným spôsobom. Lehota na vybavenie reklamácie beží odo dňa nasledujúceho po dni, kedy kupujúci uplatnil reklamáciu. Predávajúci zároveň kupujúcemu vydá pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie (reklamačný protokol), obsahujúci údaj po tom, keď kupujúci reklamáciu uplatnil, popis vady, ktorá sa na tovare vyskytla, voľbu práva na vybavenie reklamácie a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácie.

6.13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu, vrátane odstránenia vady, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa strany nedohodnú písomne ​​na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty môže kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.

6.14. Predávajúci bude kupujúceho o vybavení reklamácie informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS. Predávajúci vystaví kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.15.  U oprávněné reklamace náleží kupujícím úhrada nezbytně nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.   

6.16. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatria, pokiaľ vadu tovaru sám spôsobil (napr. nevhodným zaobchádzaním s tovarom). Chybou tovaru nie je opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním alebo pri použitom tovare opotrebenie zodpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania.

6.17. Nad rámec zákonných práv kupujúceho môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu tiež záruku za akosť v zmysle ust. § 2113 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka, a to v prípade ak je to v zmluve dohodnuté a/alebo ak to vyplýva z vyhlásenia predávajúceho a/alebo je záručná doba/doba použiteľnosti uvedená na obale alebo v reklame predmetného tovaru.

6.18. Ak je kupujúcim podnikateľ, platia pre práva zo zodpovednosti na vady nasledujúce špecifické dojednania:

a) práva zo zodpovednosti za vady sa uplatnia podľa § 2099a nasl. Občianskeho zákonníka, ibaže podmienky výrobcu/dovozcu pre daný tovar ustanovia inak;

b) lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady je 6 mesiacov od prevzatia tovaru;

c) ak sa na tovare vyskytne vady, postupuje sa podľa ust. § 2107 Občianskeho zákonníka;

d) reklamace bude vyřízena ve lhůtě stanovené příslušným servisem, nejpozději do 40 dnů od jejího uplatnění.

6.19. Pri použitom alebo repasovanom tovare nie je možné zaručiť zachovanie pôvodnej odolnosti voči vode alebo prachu (IP 67, IP 68), pretože táto ochrana je dočasná a používaním ju tovar stráca. Alebo túto odolnosť nemožno zaručiť z dôvodov repasie.

6.20. Pri repasovaní a opravách môžu byť použité vysoko kvalitné diely, a to aj tretích strán. Opravy a repase sú vykonávané, aby telefón fungoval ako nový. Z dôvodu použitia náhradných dielov tretích strán môže telefón hlásiť “Zistený neoriginálny diel”.

6.21. Kupujúci je povinný odosielaný tovar starostlivo zabaliť tak, aby pri preprave neutrpel škody. Za tovar poškodený pri preprave k predávajúcemu nenesie predávajúci zodpovednosť.

6.22. V prípade, že kupujúci dodá tovar zablokovaný, zaheslovaný, alebo ak služba Nájsť môj iPhone nebola vypnutá, nemôže kupujúci začať opravu, výmenu tovaru alebo vrátiť kúpnu cenu tovaru. Tovar bude vrátený späť.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

7.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti, ktoré tvoria webové rozhranie obchodu.

7.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

7.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia §1826 písm. e) Občianskeho zákonníka.

7.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

Ochrana osobných údajov

8.1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho, a to na účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy.

8.2. Predávajúci prehlasuje, že v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len "Nariadenie GDPR") (i) prijal opatrenia na účely ochrany osobných údajov (ii) riadi bezpečnostné riziká tak, aby nedošlo k ohrozeniu osobných údajov (iii) zabezpečuje výkon práv dotknutých osobných údajov (tzn. aj kupujúceho) v súlade s Nariadením GDPR a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (www. dataprotection.gov.sk/uoou/)

8.3. Bližšie informácie o účele, rozsahu, spôsobu a dobe spracúvania osobných údajov predávajúcim sú obsahom Informácie o spracovaní osobných údajov (ďalej tiež "Informácie"), ktorá je kupujúcemu k dispozícii pri poskytnutí osobných údajov na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že sa s obsahom tejto Informácie zoznámil.

Doručovanie

9.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenej v objednávke.

9.2. Správa je doručená:

v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom, 

v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb; prevzatím zásielky adresátom, 

v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát odmietne (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať, 

v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty 10 dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

Záverečné ustanovenia

10.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad predávajúcim ako predajcom / dodávateľom výrobkov a tovaru na vnútorný trh a dohľad nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán štátnej správy podriadený Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky. Viac informácií na www.soi.sk/

10.3. Spory vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim riešia príslušné všeobecné súdy podľa zákona o občianskom súdnom konaní. Predávajúci bude prednostne usilovať o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim. Predávajúci informuje kupujúceho - spotrebiteľa, že subjektom príslušným na mimosúdnemu riešeniu v prípade spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv, prípadne subjektom na vybavovanie sťažností kupujúcich, je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Ďalej je možné on-line riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom na to určenej ODR platformy - viď internetová adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

10.5. Ostatné, v týchto obchodných podmienkach nešpecifikované, záležitosti sa riadia najmä zák. č. 89/2012 Zb. občianskym zákonníkom v platnom znení, zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

10.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Jan Jetmar s.r.o., T.G.Masaryka 621, 56501 Choceň, adresa elektronickej pošty info@dargo.cz, telefón 603818077

10.7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 24.5.2023.

                                         Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

- Adresát (tu podnikateľ vloží meno a priezvisko / obchodné meno, adresu sídla a prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu podnikateľa):

- Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) / poskytnutie týchto služieb (*)

- Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)

- Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov

- Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov

- Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

- Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.