Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Jan Jetmar s.r.o. so sídlom T.G.Masaryka 980, 56501 Choceň, Česká republika, IČO: 08925666, DIČ: CZ08925666, pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.akonovy.sk

Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky predaja tovaru (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti (obchodná firma) Jan Jetmar s.r.o. so sídlom T.G.Masaryka 980, 56501 Choceň, IČO: 08925666, DIČ: CZ08925666, (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len "občiansky zákonník ") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len" kúpna zmluva ") uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len" kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.akonovy.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Predávajúci je podnikateľom v zmysle ust. § 420 Občianskeho zákonníka.

1.3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ (právnická alebo fyzická osoba). Spotrebiteľom je v zmysle ust. § 419 Občianskeho zákonníka každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom, so zámerom tak robiť sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Práva a povinnosti z týchto podmienok náležia kupujúcemu (ako spotrebiteľovi, tak i podnikateľmi), pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené, prípadne z právnej úpravy nevyplýva, že určité práva patria len kupujúcemu - spotrebiteľovi (viď napr. Článok 5. týchto obchodných podmienok).

1.4. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred odoslaním svojej objednávky a je na ne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že súhlasí s ich obsahom.

1.5. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú pred znením obchodných podmienok prednosť.

1.6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v slovenskom jazyku.

1.7. Tieto obchodné podmienky sú platné v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň uzatvorenia zmluvy.

Kúpna zmluva

2.1. Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obsahuje jeho označenie, ako opis hlavných vlastností tovaru. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu, platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky. V prípade, ak má byť tovar podľa požiadavky kupujúceho, odoslaný mimo územia Slovenskej republiky, je potrebná výslovná dohoda o týchto nákladoch medzi predávajúcim a kupujúcim; bez tejto dohody nie je kúpna zmluva uzatvorená.

2.3. Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné, s výnimkou zjavnej chyby, napr. keď bude uvedená cena tovaru zjavne chybná a nesprávna a výrazne sa bude odlišovať od ceny porovnateľného tovaru. O tejto skutočnosti bude predávajúci obratom informovať kupujúceho.

2.4. Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho, urobených na webovom rozhraní obchodu. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, potom návrhom na uzavretie zmluvy - ponukou, je umiestnenie ponúkaného tovaru na webových stránkach predávajúceho. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom; predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť prijatie tejto objednávky. Za prípadné chyby pri prenose dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Kupujúci - spotrebiteľ nie je oprávnený v objednávke meniť podmienky ponuky predávajúceho, hoci by sa išlo o nepodstatné zmeny. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, potom návrhom na uzavretie zmluvy je kupujúcim odoslaná objednávka; k uzavretiu kúpnej zmluvy v tomto prípade dochádza až doručením súhlasu predávajúceho (akceptácia) kupujúcemu s jeho návrhom.

2.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil; v tejto fáze je kupujúcemu poskytnutý priestor na zistenie a opravenie chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou jej obdržanie, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

2.6. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar v prípade vyčerpania zásob alebo straty plnenie predávajúceho. O tejto skutočnosti vyrozumie predávajúci kupujúceho bez zbytočného odkladu.

2.7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.8. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že mu boli predávajúcim na jeho webovej stránke a v týchto obchodných podmienkach poskytnuté všetky povinné informácie a oznámenie podľa ust. § 1811 a ust. § 1820 občianskeho zákonníka.

Cena tovaru a platobné podmienky

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsobom (podľa voľby kupujúceho):

v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho na adrese: Jan Jetmar s.r.o. T.G.Masaryka 621, 56501 Choceň, IČO: 08925666, DIČ: CZ08925666,, a to po potvrdení (e-mailom) zo strany predávajúceho, že tovar je pripravený k vyzdvihnutiu

dobierka - platbu za tovar uhradí kupujúci poštovému doručovateľovi / kuriérovi pri prevzatí tovaru

bankový prevod - kupujúci uhradí kúpnu cenu na účet predávajúceho, ktorý mu predávajúci oznámi (vrátane variabilného symbolu platby) po obdržaní objednávky, a to najneskôr do 3 dní. Pri tomto spôsobe platby je kúpna cena tovaru uhradená pred odoslaním;t.j. do doby jej zaplatenia nebude tovar odoslaný. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené dodaním tovaru.

3.3. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.4. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a pošle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

3.5. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pri platbe v hotovosti (osobný odber) účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Predávajúci vystavuje účtenky podľa zákona o evidencii tržieb v závislosti na zvolenej platobnej metóde a spôsobu prepravy.

Doprava, dodania tovaru a cena dopravy

4.1. V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, tak je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, v lehote, ktorá je uvedená pri jednotlivých tovaroch ako lehota dodania, najneskôr do 15 dní od uzavretia zmluvy. Ak je pri tovare uvedené, že je "skladom", odošle predávajúci tovar najneskôr do 2 pracovných dní.

4.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej lehote porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 0,40 centov, maximálne však 12 EUR. Predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutnej výške, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

4.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

4.5. Objednaný tovar môže byť na území Slovenskej republiky dodaný týmito spôsobmi; pričom kupujúci je oprávnený si zvoliť spôsob dodania:

na adresu dodania uvedenú v objednávke kupujúceho s dobierkou - tovar je doručovaný dopravcom na dobierku; viď cenník: www.akonovy.sk/content/1-dodanie 

na adresu dodania uvedenú v objednávke kupujúceho bez dobierky - tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako pri dodaní s dobierkou za predpokladu, že bol medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutý individuálny spôsob platby; viď cenník: www.akonovy.sk/content/1-dodanie 

osobný odber v sídle predávajúceho - kupujúci si vyzdvihne tovar v sídle predávajúceho; táto služba je bezplatná. Predávajúci v tomto prípade vyzve kupujúceho k odberu tovaru telefonicky alebo e-mailom podľa údajov na objednávke, a to najneskôr do jedného pracovného dňa od splnenia podmienok pre dodanie tovaru, uvedených v bode 4.6 týchto obchodných podmienok.

4.6. Podmienkou pre dodanie tovaru je:

voľné skladové zásoby objednaného tovaru v objednanom množstve na elektronickej objednávke; 

prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho (pri platbe vopred, tzv. na proforma faktúru).

4.7. Ak je tovar dodávaný podľa odstavca a) alebo b) bod 4.5. týchto obchodných podmienok, je vec kupujúcemu (spotrebiteľovi) odovzdaná (dodaná) v okamihu, keď mu ju dopravcu odovzdá. To neplatí v prípade, keď dopravcu určil kupujúci, bez toho aby mu bol predávajúcim ponúknutý; v týchto prípadoch je tovar dodaný kupujúcemu odovzdaním do prepravy prvému dopravcovi pre kupujúceho a umožnením, aby si kupujúci uplatnil voči dopravcovi práva z prepravnej zmluvy (§ 2090 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Poučenie kupujúceho - spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

5.1. Ak sa nejedná o prípad uvedený v bode 5.7. týchto obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od zmluvy odstúpiť, má kupujúci - spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od odstúpiť od zmluvy.

5.2. Právo odstúpiť od zmluvy náleží kupujúcemu - spotrebiteľovi bez udania dôvodu v lehote 14 dní. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy beží 14 dňová lehota odo dňa nasledujúceho po dni, keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme tovar. V prípade uzatvorenia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru beží 14 dňová lehota odo dňa nasledujúceho po dni, keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme poslednú dodávku tovaru. V prípade uzatvorenia zmluvy na pravidelné dodávky tovaru počas vymedzeného obdobia beží 14 dňová lehota odo dňa nasledujúceho po dni, keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme prvú dodávku tovaru.

5.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci - spotrebiteľ o svojom odstúpení informovať predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom na adresu [•]. Kupujúci - spotrebiteľ môže tiež použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy , ktorý je umiestnený na týchto webových stránkach; použitie vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy však nie je pre spotrebiteľa povinné.

5.4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy, postačuje, aby odstúpenie od zmluvy bolo predávajúcemu odoslané pred uplynutím príslušnej lehoty.

5.5. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy:

5.5.1. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu došlo oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré predávajúci od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie tovaru (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý bol spotrebiteľom použitý pri pôvodnej transakcii, ak spotrebiteľ výslovne neurčil inak. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu až po obdržaní vráteného tovaru alebo potom čo spotrebiteľ dokáže, že tovar odoslal späť na určenú adresu predávajúceho, a to podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.

5.5.2. Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, alebo najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, poslať predávajúcemu späť na adresu [•] alebo odovzdať predávajúcemu na adrese [•] tovar obdržaný na základe kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný pred uplynutím 14 dní. Tovar musí byť zabalený vo vhodnom obale, musí byť čistý, nepoškodený a kompletný.

5.5.3. Priame náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ. Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa, že ak tovar zo svojej podstaty nemôže vrátiť poštou, znáša spotrebiteľ priame náklady spojené s vrátením tovaru vo výške [•] €.

5.5.4. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než tým, ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosti tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností spotrebiteľa, je predávajúci oprávnený voči spotrebiteľovi uplatniť nárok na náhradu zníženej hodnoty tovaru a započítať ho do vrátenej čiastky.

5.6. Ak je spoločne s tovarom spotrebiteľovi  poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvorená s rozväzujúcou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.7. Kupujúci - spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemôže ako spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy:

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy, 

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na odchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na odchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, 

e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, 

f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov, 

g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, 

h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov, 

j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne, 

k) uzatvorenej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, 

l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Zodpovednosť za vady, záruka

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

6.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

6.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, 

6.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, 

6.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, 

6.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

6.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 

6.2.6 tovar môže pochádzať z iných predajných regiónov, jeho vedľajšie vlastnosti sa môžu nepatrne líšiť napr. zvuk fotoaparátu pri fotení mobilného telefónu. Celková funkčnosť výrobku v predajnom regióne je garantovaná.

6.3. Ustanovenia uvedené v bode 6.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu v dôsledku vady na tomto tovare, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar malo pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Miesto práva na výmenu tovaru má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

6.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, ak nemožno dokázať inak. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady najneskôr do 2 rokov od prevzatia tovaru.

6.5. Práva z chybného plnenia si uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Reklamácia je uplatnená okamihom, keď kupujúci oznámil predávajúcemu výskyt vady (osobne, písomne, emailom atď.).

6.6. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo u určenej osoby  bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne ​​alebo elektronicky, musí uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

6.7. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, je kupujúci podľa svojej voľby oprávnený uplatniť jednu z nasledujúcich variantov:

a) nárok na bezplatné odstránenie vady opravou, alebo 

b) odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať výmenu tejto súčasti; alebo

c) primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo 

d) vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia kupujúceho.

Voľbu nároku oznámi kupujúci predávajúcemu súčasne s oznámením vady alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Zmena vykonanej voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci neuplatní svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

6.8. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy, má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny (ďalej pozri § 2107 a nasl. Občianskeho zákonníka).

6.9. Kupujúci je v prípade reklamácie povinný preukázať nákup tovaru predložením dokladu o kúpe alebo iným vhodným spôsobom. Lehota na vybavenie reklamácie beží odo dňa nasledujúceho po dni, keď kupujúci uplatnil reklamáciu.

6.10. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia oznámi kupujúcemu v tejto lehote. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa nedohodnú strany písomne ​​na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

6.11. Ak predávajúci neoprávnene odmietne odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

6.12. Predávajúci bude kupujúceho o vybavení reklamácie informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

6.13. U oprávnenej reklamácie prináleží kupujúcemu úhrada nevyhnutných nákladov.

6.14. Záruka za akosť v zmysle ust. § 2113 a nasledujúceho občianskeho zákonníka poskytuje predávajúci, ak je to v zmluve dohodnuté a / alebo ak to vyplýva z vyhlásenia predávajúceho a / alebo je záručná doba / doba použiteľnosti uvedená na obale alebo v reklame predmetného tovaru .

6.15. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

7.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti, ktoré tvoria webové rozhranie obchodu.

7.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

7.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia §1826 písm. e) Občianskeho zákonníka.

7.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

Ochrana osobných údajov

8.1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho, a to na účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy.

8.2. Predávajúci prehlasuje, že v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len "Nariadenie GDPR") (i) prijal opatrenia na účely ochrany osobných údajov (ii) riadi bezpečnostné riziká tak, aby nedošlo k ohrozeniu osobných údajov (iii) zabezpečuje výkon práv dotknutých osobných údajov (tzn. aj kupujúceho) v súlade s Nariadením GDPR a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (www. dataprotection.gov.sk/uoou/)

8.3. Bližšie informácie o účele, rozsahu, spôsobu a dobe spracúvania osobných údajov predávajúcim sú obsahom Informácie o spracovaní osobných údajov (ďalej tiež "Informácie"), ktorá je kupujúcemu k dispozícii pri poskytnutí osobných údajov na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že sa s obsahom tejto Informácie zoznámil.

Doručovanie

9.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenej v objednávke.

9.2. Správa je doručená:

v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom, 

v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb; prevzatím zásielky adresátom, 

v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát odmietne (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať, 

v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty 10 dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

Záverečné ustanovenia

10.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad predávajúcim ako predajcom / dodávateľom výrobkov a tovaru na vnútorný trh a dohľad nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán štátnej správy podriadený Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky. Viac informácií na www.soi.sk/

10.3. Spory vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim riešia príslušné všeobecné súdy podľa zákona o občianskom súdnom konaní. Predávajúci bude prednostne usilovať o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim. Predávajúci informuje kupujúceho - spotrebiteľa, že subjektom príslušným na mimosúdnemu riešeniu v prípade spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv, prípadne subjektom na vybavovanie sťažností kupujúcich, je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Ďalej je možné on-line riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom na to určenej ODR platformy - viď internetová adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

10.5. Ostatné, v týchto obchodných podmienkach nešpecifikované, záležitosti sa riadia najmä zák. č. 89/2012 Zb. občianskym zákonníkom v platnom znení, zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

10.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Jan Jetmar s.r.o., T.G.Masaryka 621, 56501 Choceň, adresa elektronickej pošty info@dargo.cz, telefón 603818077

10.7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

- Adresát (tu podnikateľ vloží meno a priezvisko / obchodné meno, adresu sídla a prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu podnikateľa):

- Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) / poskytnutie týchto služieb (*)

- Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)

- Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov

- Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov

- Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

- Dátum