Ochrana osobných údajov


1. Kto je správca osobných údajov 


Jan Jetmar s.r.o. so sídlom T.G.Masaryka 980, 56501 Choceň, Česká republika IČO: 08925666, DIČ: CZ08925666 , jetmar@dargo.cz, tel. +420603818077


2. Zásady spracovania osobných údajov


 • osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom 

 • osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, jasné a zákonné účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný 

 • rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov

 • prijali sme všetky rozumné opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje 

 • osobné údaje uchovávame iba po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú spracovávané 

 • osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zabezpečuje ich náležité zabezpečenia vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným alebo neoprávnenému spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.


3. Aké osobné spracovávame


 • Meno a priezvisko

 • Adresa

 • Telefónne číslo

 • E-mailová adresa


4. Na akom právnom základe spracovávame Vaše osobné údaje


Plnenie zmluvy: predaj tovaru a služieb, fakturácia, vzájomná komunikácia


5. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje


 • našim dodávateľom tovaru a logistiky

 • orgánom štátnej správy


6. Práva dotknutých osôb


Podľa GDPR sú Vaše práva: 


 • Právo dotknutej osoby byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)

 • Právo dotknutej osoby byť oboznámený s údajmi, ktoré správca či spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR) 

 • Právo dotknutej osoby namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR) 

 • Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracovanie (článok 18 GDPR) 

 • Právo dotknutej osoby mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR) 

 • Právo dotknutej osoby žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR) 

 • Právo dotknutej osoby aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)


7. V súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informujeme, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a že podľa článku 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu. Zároveň Vás informujeme, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť.